Home
กทม. เดินหน้าสร้างถนน ช2 Print
Friday, 27 April 2012 05:55
          กรุงเทพมหานคร เปิดเวทีรับฟังความเห็นประชาชน เตรียมเดินหน้าโครงการก่อสร้างถนน ช2 เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลักฝั่งตะวันออก พร้อมยกระดับการเดินทางให้เกิดประสิทธิภาพ
          นายวัชรินทร์ บรรพต ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุม รับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ในโครงการสำรวจออกแบบก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง ช2 จากถนนเกษตร- นวมินทร์ ถึงถนนสุขุมวิท 103 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และผู้แทนจากภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุม
          นายวัชรินทร์ กล่าวว่า กรุงเทพ มหานคร โดยสำนักการโยธา ได้ดำเนินโครงการสำรวจออกแบบก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง ช2 จากถนนเกษตร- นวมินทร์ ถึงถนนสุขุมวิท 103 เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าด้านกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก เนื่องจากในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จะขยายเป็นที่พักอาศัยอย่างต่อเนื่องจึงทำให้โครงข่ายถนนไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตามการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและผังระบบคมนาคมและขนส่งของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ซึ่งได้วางถนน ช2 ให้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เพื่อแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนนวมินทร์และถนนศรีนครินทร์ และถนนสาย ช2 ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โครงข่ายถนนวงแหวน รอบกลางมีความสมบูรณ์ ส่งผลให้ การเดินทางรอบกรุงเทพฯ มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
          สำหรับโครงการสำรวจออกแบบก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง ช2 มีจุดเริ่มต้นจากจุดตัดระหว่างถนนนวมินทร์ กับถนนประเสริฐมนูกิจ (เกษตร-นวมินทร์) ลงมาทางทิศใต้ โดยอยู่ในพื้นที่ระหว่างถนนนวมินทร์ต่อเนื่องกับถนนศรีนครินทร์และถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งมีจุดตัดกับถนนเสรีไทย ถนนรามคำแหง ถนนกรุงเทพกรีฑา ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี ถนนอ่อนนุช และ มาสิ้นสุดโครงการที่บริเวณถนนเฉลิม พระเกียรติ ร.9 และสามารถเชื่อมต่อแนวเส้นทางไปถึงถนนบางนา-บางปะกง ให้เดินทางถึงกันได้โดยตลอด มีลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของวงแหวนรอบกลางที่อยู่ระหว่างวงแหวนรอบใน (ถนนรัชดาภิเษก) และวงแหวนรอบนอก (ถนนกาญจนาภิเษก) โดยมีขั้นตอนในการดำเนินโครงการ คือ เริ่มจากการสำรวจสภาพพื้นที่และสภาพการจราจร ศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น คัดเลือกแนวเส้นทางที่มีความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และจัดทำมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
          กรุงเทพมหานคร มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่โครงการ มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานทุกกระบวนการ โดยจะมีการให้ข้อมูลข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็นผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเข้าพบผู้นำทางความคิด ผู้นำชุมชน และหัวหน้าหน่วยราชการ การจัดประชุมกลุ่มย่อย และการประชุมรับฟัง ความคิดเห็นในครั้งต่อไป เพื่อนำทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไป ปรับปรุงการศึกษาให้ตรงกับความ ต้องการและนำประโยชน์มาสู่ประชาชน พร้อมยกระดับโครงข่ายการเดินทางของกรุงเทพมหานคร ให้เกิดประสิทธิภาพ อันสูงสุด--จบ--

          --ทรานสปอร์ต เจอร์นัล  ประจำวันที่ 23 เม.ย. - 6 พ.ค. 2555--